Skip directly to content
This is the archive site of Global Gov Jam 2011-2018. From 2019 on please visit http://globaljams.org.

I was Bad

I was Bad

Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę potrzebuje zdobyć pieniądze na swoją dzialalność. W związku z tym jest potrzeba wzbudzenia większego zrozumienia problemu, który starają się rozwiązać: poprawa warunków życia dzieci i młodzieży, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w dużej mierze są to dzieci niegrzeczne.

Rozwiązaniem jest usługa tworzenia we współpracy z lokalnymi markami ubraniowymi t-shirtów z napisami typu: "Łobuz", "Byłam niegrzeczna", "Hultaj", itp, które będą zwracać uwagę na problem, zwiększać świadomość społeczną problemu. Jednym z istotnych elementów dystrybucji ubrań jest metka z informacjami o organizacji oraz kupony, które sa jej elementem, a przekazywane są dalej kolejnym potencjalnym kupującym.

Chcemy znaleźć celebrytę, który utożsami się z akcją i będzie mógł odnieść się z hasłem do swojej biografii, dzięki czemu zwróci uwagę na to, że z takich sytuacji w jakich są te dzieci się wyrasta, jeżeli jest ktoś kto pomoże.

Zysk ze sprzedaży t-shirtów dzielony jest między markę ubrań, a stowarzyszenie. Dodatkowo akcja związana ze sprzedażą i nagłośnienie problemu powinno zwiększyć rozpoznawalność organizacji i większe szanse na zdobycie dotacji.

----

Saving Opportunity Association in Cracow needs to raise money for its activities. Therefore there is a need of generating more understanding of the problem, which are trying to solve: to improve the lives of children and young people who are in a difficult situation, mainly they are naughty children.

The solution is to create a service in cooperation with popular local appareal brands t-shirts with inscriptions such as "I've been naughty", "I was bad", etc, that will pay attention to the problem, increase public awareness of the problem. One of the most important in sistribution is the label with information about the organization and the coupons that are the part and shall be given to as another potential buyer.

We want to find a celebrity who identify with the campaign and will be able to refer the slogan to his biography and draw attention to the fact that people can get out of such situations and grew up to be good and valuable person if there is someone who can help.

Profit from the sales of t-shirts is divided between brand clothes, and association. In addition, the action associated with the sale and the sound should raise public awareness of the problem of organization and a better chance of getting a grant.

Licence: 
Creative Commons Licence